Đăng nhập

Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Hội thi

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thuởng LĐTT, CSTĐ

            PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG TH&THCS HỒNG THỦY                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                  ...

Kế hoạch thu thập minh chứng nhóm 3

Đề nghị GV theo sự phân công để thu thập minh chứng...

Danh sách dự án tham gia hội KHKT năm học 2018 - 2019

PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI         TRƯỜNG TH&THCS HỒNG THỦY                       DANH SÁCH DỰ ÁN ĐĂNG KÍ THAM GIA HỘI THI KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM HỌC 2018 - 2019               Stt Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Nơi...