Đăng nhập

Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Tổ Khối 3

Cập nhật lúc : 11:21 29/08/2015  

Danh sách tổ khối 3Tổ trưởng: Lê Thị Diệu Hoa

Chuyên môn: Giáo viên Tiểu học
Lĩnh vực phụ trách: Chung
Điện thoại: 0988228612


Email: 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Chuyên môn/Chức vụ
1

Hồ Văn Long

03669476904

Hồng Vân - A Lưới - Thừa Thiên Huế

CĐSP Tiểu học / Giáo viên

2

Nguyễn Xuy

08228938221

Thị trấn A Lưới - A Lưới - Thừa Thiên Huế

CĐSP Tiểu học / Giáo viên

3

Hồ Văn Thành

0975470518

Hồng Kim -  A Lưới - Thừa Thiên Huế

CĐSP Tiểu học / Giáo viên

4 Hồ Thị Nêm

Hồng Kim -  A Lưới - Thừa Thiên Huế

ĐHSP Tiểu học / Giáo viên

5 Hồ Xuân Dăn

Hồng Vân - A Lưới - Thừa Thiên Huế

 ĐHSP Tiểu học / Giáo viên

Số lượt xem : 801