Đăng nhập

Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 16:41 12/09/2019  

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN GIÁM HIỆU Năm học 2019 – 2020

PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI

TRƯỜNG TH&THCS HỒNG THỦY

Số: 77/PCNV-TH&THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

A Lưới, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN GIÁM HIỆU

Năm học 2019 – 2020

 

Căn cứ Luật Giáo dục của Quốc hội khóa X;

Căn cứ quyền hạn của Hiệu trưởng theo Điều lệ Trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Sở GD&ĐT, của Phòng GD&ĐT A Lưới và tình tình thực tế của nhà trường;

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường, Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo nhà trường năm học 2019 – 2020 như sau:

I. QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Việc lãnh đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường được thực hiện theo quy chế làm việc và quy chế thực hiện dân chủ mà nhà trường đã ban hành. Chấp hành đúng Điều lệ nhà trường và thực hiện làm việc theo chế độ thủ trưởng. Giữ gìn và phát huy sự đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Cá nhân được phân công lĩnh vực nào thì chủ động căn cứ nhiệm vụ năm học, tình hình nhà trường để xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần cho từng mặt công tác trình Hiệu trưởng phê duyệt; Cuối tháng sơ kết báo cáo cho Hiệu trưởng và trực tiếp giải đáp các vấn đề liên quan của giáo viên, nhân viên và học sinh tại các phiên họp hội đồng thường kỳ. Cá nhân được phân công lĩnh vực nào chịu trách nhiệm chính lĩnh vực đó.

3. Hồ sơ thuộc lĩnh vực nào, do người được phân công lĩnh vực đó thiết lập, bảo quản, lưu trữ theo quy định. Khi có kiểm tra của cấp trên, phải có đủ hồ sơ theo quy định.

4. Trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành  nhà trường: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng phải có sự phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả, phát huy tính sáng tạo, chủ động của cá nhân, tinh thần cộng sự để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành các kế hoạch đã đề ra và các nhiệm vụ đột xuất mà cấp trên giao phó. Chỉ có Hiệu trưởng mới được phát ngôn, có ý kiến trước quý cấp lãnh đạo về tình hình hoạt động giáo dục trong nhà trường, Phó Hiệu trưởng và các cá nhân muốn có ý kiến, phát biểu trước các hội nghị, cuộc họp từ cấp Phòng trở lên thì phải xin ý kiến của Hiệu trưởng.

5. Trên cương vị được phân công, các Phó Hiệu trưởng căn cứ nhiệm vụ mỗi năm học, các yêu cầu khác trong từng năm học và các nhiệm vụ đột xuất được giao để chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, kịp thời kiểm tra, giám sát để đạt được hiệu quả công tác cao nhất.

 II. PHÂN CÔNG CỤ THỂ

1. Đ/c Phan Thế Bảo – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng

1.1 Phụ trách chung: Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó Hiệu trưởng, Tổ chuyên môn, Giáo viên các lớp, điều phối công việc giữa các Phó Hiệu trưởng để đảm bảo đúng chức trách thẩm quyền.

1.2. Phụ trách các lĩnh vực công tác cụ thể sau:

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học; quản lý tổ chức bộ máy của nhà trường.

- Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh; chỉ đạo quản lý chuyên môn, phân công công tác.

- Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường; chủ tài khoản, công tác kế hoạch, tài vụ, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ bản và sửa chữa; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học.

- Trực tiếp phê duyệt công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; thi đua khen thưởng, kỷ luật giáo viên, nhân viên và học sinh. Xếp loại đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên; Hội đồng xét nâng lương. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

- Trực tiếp làm việc với các đoàn kiểm tra, thanh tra các cấp về hoạt động của Nhà trường.

- Kiểm tra việc thực hiện quy trình và quy chế Nhà trường.

- Trực tiếp trao đổi thông tin và trả lời các thắc mắc của phụ huynh về các vấn đề liên quan đến hoạt động chuyên môn và tài chính.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của trường với lãnh đạo Phòng.

- Ký các văn bản, báo cáo, giấy đi đường, các chứng từ liên quan đến tài chính.

- Ban hành các quyết định, văn bản liên quan trong phạm vi chức năng, quyền hạn và trách nhiệm được lãnh đạo phân công.

- Chủ trì tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động học tập

- Dạy 2 tiết/tuần theo đúng quy định

2. Đ/c Nguyễn Xuân Cương – Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách chuyên môn Tiểu học

- Công tác phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi; Bồi dưỡng thường xuyên

- Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết mọi công việc, điều hành, triển khai các kế hoạch khi Hiệu trưởng đi vắng

- Công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy chữa cháy, chỉ đạo công tác lao động

- Hỗ trợ với đ/c Mẫn về công tác nhập dữ liệu

- Phụ trách cơ sở lẻ Thôn 1 và Pa – ay

- Công tác giáo dục Quốc phòng và an ninh

- Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng/ P. Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên\

- Dạy 4 tiết/tuần theo đúng quy định

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao

3. Đ/c Trần Viết Mẫn - Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách chuyên môn THCS, HĐNGLL

- Công tác phổ cập THCS, phổ cập giáo dục XMC; Nghề phổ thông, TTHTCĐ

- Thi đua khen thưởng

- Công tác kiểm định chất lượng, trường chuẩn quốc gia

- Công tác khuyến học, khuyến tài

- Hồ sơ CBGVNV

- Phụ trách công tác nhập dữ liệu. Lập kế hoạch, báo cáo trên cổng TTĐT; Trang Web của trường

- Phụ trách cơ sở lẻ Thôn 6 và 7

- Dạy 4 tiết/tuần theo đúng quy định

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao

Trên đây là nội dung công tác quản lý trong Nhà trường, các Tổ chuyên môn, tổ chức, bộ phận nắm để phối hợp thực hiện kể từ ngày 19/8/2019./.  

Nơi nhận:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Hiệu trưởng, các Phó HT (thực hiện);

- Trưởng Ban ĐDCMHS trường (p/hợp);

- Tổ trưởng CM (triển khai);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

  Phan Thế Bảo      

                                                                                                

Tải file 1  

Số lượt xem : 2350