Đăng nhập

Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Chi bộ

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân cuối năm 2019
Đề nghị Đảng viên hoàn thiện kiểm điểm để nhận xét, đánh giá trong buổi nhận xét đánh giá cuối năm 2019. Chi bộ