Đăng nhập

Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Bảng lương

Truy lĩnh lương, tiền lễ đầu năm 2020

  • Lương tháng 4/2019
    Bộ phận Tài chính - Kế toán nhà trường thông báo: Tất cả các khoảng trừ qua ...

  • Lương tháng 10/2018
    Có đính chính thu Đảng phí đồng chí Đoàn Quang Kì và Vũ Tiến Na ở phần ghi ...

Trang 1/2
1 2